top of page

Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme výlučně v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zák. 119/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú., se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00, Praha 4, IČO: 265 28 843, zapsané v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 130 (dále „Cesta domů“).

  • Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby.

  • Subjektem údajů je ten, o jehož osobní údaje se jedná.

  • Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s osobními údaji, zejména jejich zobrazení, uložení, v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.

Dále uvedené zásady shrnují základní principy, kterými se Cesta domů řídí při zpracování Vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že Cesta domů zajišťuje celou škálu různorodých služeb, jsou tyto rámcové zásady v případě potřeby upraveny detailněji, a to vždy v souvislosti s konkrétními poskytovanými službami.

Základní zásady

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.

Z hlediska zákonnosti zpracování osobních údajů zákon rozlišuje osobní údaje, které lze zpracovávat bez souhlasu, a osobní údaje, které lze zpracovávat pouze se souhlasem Vás jako subjektu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy se jedná o

  • plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme (např. v případě smlouvy o půjčení pomůcek),

  • plnění právní povinnosti, tj. některý zákon nám zpracování přímo ukládá (např. zákon o účetnictví, zákon o sociálních službách atd.),

  • ochranu životně důležitých zájmů Vašich či jiné osoby (ve výjimečných případech, např. v případě nutnosti okamžité pomoci),

  • oprávněný zájem (informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/daru, výběr nových zaměstnanců atd.).

V ostatních případech osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

bottom of page